Sunmont

Sunmont

O spoločnosti

SUNMONT, s.r.o.
je spoločnosť, ktorá zabezpečuje montáže, inštalácie, revízie elektrických zariadení, dodávky a montáže fotovoltických elektrární, solárnych systémov, tepelných čerpadiel, dodávky a montáže trafostaníc, VN/NN prípojok, servis, drobné stavebné práce, obchod a sprostredkovanie obchodu. 


Profil spoločnosti 
Spoločnosť SUNMONT s.r.o. bola založená v roku 2016 ako odozva na zvyšujúci sa dopyt po realizáciách na trhu s energiou. Bohaté skúsenosti týmu v elektromontážnej činnosti, ako aj dodávkach energetických celkov, robia z našej mladej spoločnosti dravého dodávateľa v oblasti elektro energetických stavieb. Naša spoločnosť sa riadi systémom kvality s cieľom dosahovať neustály rast organizácie, zabezpečiť proces neustáleho zlepšovania a skvalitňovania úrovne poskytovaných služieb v rámci celého reťazca procesov podieľajúcich sa na realizácii služieb, zabezpečenia obchodnej, poradenskej, inštalačnej, inžinierskej ako aj výrobnej činnosti v oblasti energetiky v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, technickými normami a očakávaniami zákazníkov.  
 

Zabezpečujeme dodávky a montáže pre:  

 • Fotovoltické elektrárne  
 • Solárne systémy 
 • Tepelné čerpadlá 
 • Trafostanice  
 • Transformátory  
 • VN / NN rozvádzače 
 • VN / NN prípojky  
 • Bleskozvody  
 • Stroje a el. zariadenia 
   

Poskytujeme služby :  

 • konzultačná a poradenská činnosť  
 • kompletný inžiniering energetických stavieb  
 • montáž a šéfmontáž  
 • opravy a servis  
 • zaškolenie obsluhy 
 • modernizácie a rekonštrukcie rozvodní 
 • revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov  

Uvedené činnosti sú poskytované v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka.  
 

Certifikáty SUNMONT s.r.o.: 

 • TUV – oprávnenie pre elektro montáže, opravy, revízie 
 • Inšpektorát práce SR – osvedčenie pre elektro revízie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov  
 • Raychem – oprávnenie pre montáž káblových súborov NN a VN 
 • Eaton – montáže, opravy rozvádzačov VN/NN  
 • Ministerstvo hospodárstva SR – osvedčenie pre inštalácie FVE a TČ 
 • European Certified EHPA – EU osvedčenie pre inštalácie TČ 

Fotovoltaické systémy 

PRINCÍP FVE:

ČO JE TO FOTOVOLTAIKA?
Technológia fotovoltaických článkov je založená na využívaní fotoelektrického javu.  

ČO JE TO FOTOELEKTRICKÝ JAV?
Je to uvoľňovanie elektrónov vo vnútri látky, alebo z jej povrchu účinkom elektromagnetického vlnenia. Existujú dva druhy fotoelektrického javu:
– vonkajší fotoelektrický jav – elektrón, účinkom dopadajúceho elektromagnetického vlnenia, opustí látku – nastane fotoelektrická emisia.
– vnútorný fotoelektrický jav – elektrón sa účinkom dopadajúceho elektromagnetického vlnenia uvoľní z väzby, ale zostane v látke.  

KTO VYSVETLIL PRINCÍP FOTOELEKTRICKÉHO JAVU?
V roku 1905 Albert Einstein (1879 – 1955) vypracoval teóriu, podľa ktorej energia nie je v elektromagnetickom vlnení rozložená spojito, ale elektromagnetické vlnenie je tok kvánt, ktoré sú samostatnými fyzikálnymi objektmi. Tieto kvantá elektromagnetického žiarenia dostali názov fotóny.  

AKÝ JE PRINCÍP ČINNOSTI FOTOVOLTAIKY?
Fotovoltaický jav existuje v plynoch, kvapalinách i tuhých látkach, ale hovoríme o ňom najmä v súvislosti s polovodičmi, pretože tam sa dosahujú účinnosti vhodné aj na energetickú premenu. Absorpciou dopadajúceho žiarenia sa vytvoria v polovodiči záporné a kladné nosiče náboja. Je nevyhnutné, aby žiarenie malo určitú energiu, ktorej veľkosť závisí od druhu polovodičového materiálu. Je zároveň potrebné, aby absorpčný polovodičový materiál mal určitú hrúbku, ktorá tak isto závisí od druhu použitého materiálu. Osobitne výhodné pre slnečnú energetiku budú materiály, ktoré už pri nepatrných hrúbkach sú schopné zachytiť žiarenie a vytvoriť elektrónovo – dierový pár. Aby nenastala spätná rekombinácia vytvorených nosičov náboja, musia sa od seba oddeliť vytvorením p-n priechodu. Potenciálová bariéra p-n priechodu zabráni rekombinácii elektrónov a dier. 

Ako funguje FVE – Fotovoltaické systémy premieňajú slnečnú energiu na elektrickú. Základom systému je fotovoltaický panel z kremíka. FV panel vyrába jednosmerný elektrický prúd a napätie, ktoré sa pri bežných fotovoltaických elektrárňach (FVE) mení v meniči z jednosmerných veličín na striedavé s hodnotami vyhovujúcimi verejnej sieti 230V/400V 50Hz. Niektoré FV systémy nepoužívajú menič (jednosmerné veličiny/striedavé veličiny), ale používajú meniče DC/DC (jednosmerné veličiny/jednosmerné veličiny). Sú to zväčša systémy určené na ohrev vody. Elektrická energia z takýchto systémov (SOLAR KERBEROS) sa nedá použiť v bežných el. spotrebičoch. Používa sa na ohrev vody, vykurovanie pomocou špirály.

 • Ostrovná (off-grid) FVE 
  je fotovoltaická elektráreň, ktorá funguje v režime bez elektrickej siete, obsahuje batérie, funguje ako hybridná fotovoltaická FVE, ale s tým rozdielom, že nemá možnosť kompenzácie nedostatku energie z verejnej elektrickej siete. Je vhodné pripojiť generátor elektrickej energie v prípade dlhodobých nepriaznivých svetelných podmienok.

 • Sieťová (on-grid) FVE 
  je fotovoltaická elektráreň, ktorá pracuje na princípe spotrebovania okamžite vyrobenej elektrickej energie, prípadný prebytok sa „odovzdá“ do siete a nedostatok dokáže vykompenzovať verejnou elektrickou sieťou.

 • Hybridná (akumulátory) FVE 
  je fotovoltaická elektráreň napojená na verejnú elektrickú sieť. Domácnosť napojená na hybridnú fotovoltaickú elektráreň spotrebúva okamžitú vyrobenú elektrickú energiu, prípadný prebytok elektrickej energie sa akumuluje v batériách, ktoré napájajú domácnosť za nepriaznivých svetelných podmienok, prípadný nedostatok vykompenzuje verejnou elektrickou sieťou.